Výzva vlastníkům, provozovatelům a správcům DTI k předání údajů do DTM od 10.5.2024

V souladu s bodem 1 přechodných ustanovení zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, (zavedených zákonem č. 47/2020 Sb. Čl. II) zpřístupnil Královéhradecký kraj digitální technickou mapu kraje a tímto vyzývá obce a další vlastníky, provozovatele a správce dopravní a technické infrastruktury k součinnosti, zejména k předání jimi vedených údajů o objektech a zařízeních, které jsou obsahem digitální technické mapy kraje. Data o dopravní a technické infrastruktuře mohou být do DTM krajů předávána pouze standardními službami IS digitální mapy veřejné správy a IS digitální technické mapy, a to po předchozí registraci v registru subjektů. Potřebné informace k registraci jsou dostupné na internetové stránce ČÚZK - Portál DMVS. Vlastníci dopravní a technické infrastruktury přitom zodpovídají za správnost, úplnost a aktuálnost předaných údajů, a to v rámci charakteristik přesnosti stanovených vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje.

 Údaje, prosím, předávejte od 10.5.2024.

Doporučujeme vlastníkům, provozovatelům a správcům před importem dat o své dopravní a technické infrastruktuře do produkčního prostředí DTM prostřednictvím IS DMVS otestovat tyto importy nejprve v integračním prostředí IS DMVS INT1. Případně alespoň ověřit, zda byly importy dat dopravní a technické infrastruktury otestovány dodavatelem jejich software. Dokumentace k integračnímu prostředí je dostupná na stránkách ČÚZK.

 

Aktuality


22.05.2024

Dotazy k importům dat DTI

Při problémech s importy lze využít následující e-mail: importytidi@gtgdtm.cz


03.05.2024

Výzva vlastníkům, provozovatelům a správcům DTI k předání údajů do DTM od 10.5.2024

V souladu s bodem 1 přechodných ustanovení zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, (zavedených zákonem č. 47/2020 Sb. Čl. II) zpřístupnil Královéhradecký kraj digitální technickou mapu kraje a tímto vyzývá obce a další vlastníky, provozovatele a správce dopravní a technické infrastruktury k součinnosti, zejména k předání jimi vedených údajů o objektech a zařízeních, které jsou obsahem digitální technické mapy kraje. Data o dopravní a technické infrastruktuře mohou být do DTM krajů předávána pouze standardními službami IS digitální mapy veřejné správy a IS digitální technické mapy, a to po předchozí registraci v registru subjektů. Potřebné informace k registraci jsou dostupné na internetové stránce ČÚZK - Portál DMVS. Vlastníci dopravní a technické infrastruktury přitom zodpovídají za správnost, úplnost a aktuálnost předaných údajů, a to v rámci charakteristik přesnosti stanovených vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje.

Údaje, prosím, předávejte od 10.5.2024.

Doporučujeme vlastníkům, provozovatelům a správcům před importem dat o své dopravní a technické infrastruktuře do produkčního prostředí DTM prostřednictvím IS DMVS otestovat tyto importy nejprve v integračním prostředí IS DMVS INT1. Případně alespoň ověřit, zda byly importy dat dopravní a technické infrastruktury otestovány dodavatelem jejich software. Dokumentace k integračnímu prostředí je dostupná na stránkách ČÚZK.


02.05.2024

Spuštění pilotního provozu IS DTM Královéhradeckého kraje

 

Dne 1.5.2024 byl spuštěn pilotní provoz IS DTM Královéhradeckého kraje. K tomuto datu lze za území kraje plně využívat:

 • Mapové služby
 • Mapového klienta pro veřejnost
 • Výdeje aktuálních dat ZPS
  • formou stahování balíčků 
  • formou žádostí o aktuální data v území přes IS DMVS
  • formou žádostí o aktuální data v území přes IS DTM kraje
 • Lze testovat zápis dat TI/DI za VSP přes rozhraní INT1
 • Předávání GAD ZPS přes rozhraní  INT1

08.04.2024

Návod pro registraci subjektů do Portálu DMVS (ČÚZK)

V souvislosti s uvedením nové verze 1.6  informačního systému DMVS došlo k aktualizací návodů pro registraci obcí, VSP, AZI a částí a rozsahů DTI. Konkrétně jde o tyto návody:
•    Návod pro registraci obcí a OVM
•    Návod pro registraci VSP DTI
•    Návod pro registraci AZI
•    Návod pro registraci částí DTI a rozsahů editace DTI

Další porobnosti najdete na webu ČÚZK v sekci IS DMVS


08.04.2024

1.7.2023 - Zahájení testovacího provozu IS DTM

Začátkem července 2023 byl v souladu s Etapami zahájení provozu Informačních systémů DTM krajů (IS DTM) zahájen testovací provoz Informačního systému Digitální technické mapy kraje (IS DTM). V jednotlivých krocích testovacího provozu bude zároveň v souladu s Rámcovým harmonogramem klíčových kroků při budování Informačního systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) realizováno vzájemné testování napojení těchto informačních systémů a ověřování datových toků. Součástí testovacího provozu je i tzv. datová stabilizace, při které mimo jiné dochází k ověřování funkcionalit a stability celého systému z pohledu správy dat. Postupně bude docházet k rozšiřování veřejně dostupného datového obsahu a služeb. Další významný časový milník je plánován na 1. 4. 2024, kdy se předpokládá postupné připojování správců/vlastníků/ provozovatelů technické infrastruktury. Základní funkcionality IS DTM budou provozovány již v režimu produkčního provozu. Datová základna DTM bude již konzistentní a stabilizovaná včetně historizace. Produkční provoz bude v souladu se zákonem zahájen až 1. 7. 2024.


08.04.2024

26.6.2023 - Novela vyhlášky o DTM kraje

Ve Sbírce zákonů vyšla pod č.186/2023 vyhláška, kterou se novelizuje vyhláška č. 393/2020 Sb. o digitální technické mapě kraje.


08.04.2024

30.6.2023 - Spuštění provozu IS DMVS

Český úřad zeměměřický a katastrální zahájil provoz nové verze Informačního systému Digitální mapy veřejné správy (IS DMVS). Zároveň byla aktualizována dokumentace Podrobného popisu služeb IS DMVS.


08.04.2024

Integrační prostředí

Český úřad zeměměřičský a katastrální zpřístupnil integrační prostředí IS DMVS s označením „INT1“. Jde o „testovací prostředí“ pro prověření komunikace mezi IS DMVS, jako centrálního prvku digitálních technických map, a informačními systémy vlastníků, správců a provozovatelů dopravní a technické infrastruktury. Veškerou potřebnou dokumentaci pro práci v „INT1“ a potřebné podmínky jsou uvedeny ZDE.

08.04.2024

Novela zákona

Dne 5. 4. 2023 byl ve Sbírce zákonů uveřejněn zákon č. 88/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost zákona nastává dnem 1. 7. 2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 13, 14, 22, 25,28 a 42, která nabývají účinnosti dnem 1. 7.2024.

08.04.2024

Spuštění testovacího portálu DTM

Portál digitální technická mapa Královéhradeckého kraje byl spuštěn v testovacím prostředí.

RSS